بازاریابی پایه

هفته اول

عبارات مفید
1 video, 1 audio, 1 reading
Audio: مدیریت مالی
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Graded: اصول تجارت پیشرفته

هفته دوم

ارزیابی و سرمایه گذاری
2 videos, 1 audio
Video: کارآفرینی سازمانی
Audio: مدیریت مالی
Graded: اصول تجارت پیشرفته

هفته سوم

اصول میکرو اقتصاد
1 audio, 1 reading
Reading: مسابقه در استراتژی قیمت گذاری
Audio: مدیریت مالی
Graded: اصول تجارت پیشرفته

به اکسپت یار خوش آمدید | تلفن تماس : 0910382606309357864425- | ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ویژگی تصویر

دوره های جدید

  /  کسب و کار  /  بازاریابی پایه

بازاریابی پایه